Achter Open DeurenOndersteunende dienstverlening
 

PRIVACYBELEID

Persoonsgegevens die wij verwerken
Organisatie Achter Open Deuren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voorletters en achternaam / Geslacht
• Adres / Postcode en woonplaats
• Telefoonnummer / E-mailadres
• Geboortedatum / BSN nummer
• Gegevens 1e contactpersoon
• Bankgegevens indien nodig
• Overige gegevens die via instanties binnenkomen die nodig zijn voor de verwerking
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Organisatie Achter Open Deuren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomsten/diensten
• Het voeren van de administratie
• De mogelijkheid om contact op te nemen
• Het afhandelen van uw betaling
• Het afhandelen van uw declaratie
• Het afhandelen van uw vraag naar informatie
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals: bewaarplicht)
Geautomatiseerde besluitvorming
Organisatie Achter Open Deuren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van organisatie Achter Open Deuren) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Organisatie Achter Open Deuren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze met een bepaalde regelmaat verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.
Delen van persoonsgegevens met derden
Organisatie Achter Open Deuren verstrekt uitsluitend aan derden in overleg met de cliënt en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Organisatie Achter Open Deuren gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door organisatie Achter Open Deuren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht gegevens van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@achteropendeuren.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Organisatie Achter Open Deuren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@achteropendeuren.nl.
Aanpassen privacyverklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van organisatie Achter Open Deuren. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Disclaimer
Aan het samenstellen van dit privacyreglement/website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Organisatie Achter Open Deuren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van dit privacyreglement/website. Wij zien daarom af van elke aansprakelijkheid.